Ngày làm việc thứ sáu Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hôm nay 7/10, là ngày làm việc thứ 6 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương nghe Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung này. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghỉ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam