Nghị quyết và cuộc sống: Tạo môi trường để trí thức Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo

Triển khai Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 15 năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ trí thức Việt Nam tăng nhanh về số lượng, đã đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước, so sánh với các nước đã phát triển, các nước mới phát triển, số lượng trí thức, năng lực và trình độ của trí thức Việt Nam còn khoảng cách khá xa và vẫn cần các giải pháp đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Cùng bàn luận về chủ đề này với GS.TS Hồ Sĩ Quý - Ủy viên Hội đồng lý luận TƯ, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin KHXH.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Liên