Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Sáng nay 4/12, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 16.242 điểm cầu của ban , bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và địa phương.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng;  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. 

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe  các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khoá XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ Theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khoá XIII. Trên cơ sở đó, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các ban, bộ , ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khoá XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Xây dựng kế hoạch, chương tình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khoá XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả. 

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam