Cần đánh giá đậm nét, so sánh trình độ phát triển Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới

"Bên cạnh đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể đã đặt ra, cần phải nhìn nhận các vấn đề xã hội trong mối tương quan đa chiều với các vấn đề kinh tế, an ninh, đối ngoại,...”, đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, công tác tổng kết cũng cần xem xét, tham khảo những xu thế quốc tế đã nhận diện được như Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dịch bệnh, an ninh mạng cũng như quan tâm đến những vấn đề ngày càng có sức tác động lớn như già hóa dân số, các cha mẹ đơn thân, tỉ lệ kết hôn giảm,…

Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM: “Ngoài việc so sánh với các chỉ tiêu, phương hướng trong nghị quyết, phải có thêm 1 mục đánh giá hết sức đậm nét, so sánh trình độ phát triển Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, và so với cái năng lực trình độ của chúng ta thì đã làm hết sức chưa.”

Nguyên tắc đánh giá, tổng kết là trung thực, khách quan, bám sát nghị quyết; làm nổi bật những ưu tiên, quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực xã hội, chăm sóc con người. Việc tổng kết Nghị quyết của Trung ương không chỉ đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm mà nhận diện được những vấn đề mới, xu thế mới cần ưu tiên trong chính sách xã hội, từ đó đưa ra chủ trương, giải pháp phù hợp, góp phần vào xây dựng lý luận./.

Thực hiện : Đỗ Minh Sỹ Cường