Nhìn ra thế giới : Di sản truyền thống trong cuộc sống hiện đại

Di sản truyền thống gắn liền với các dân tộc trên toàn thế giới, là nền tảng của mọi nền văn hóa, thể hiện bản sắc cộng đồng, không ngừng được tái tạo và tiếp nối qua các thế hệ. Trong cuộc sống hiện đại, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống có điểm gì đặc biệt?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy những di sản truyền thống của một số quốc gia trên thế giới!

Kim Ngọc