Nhìn từ Hà Nội: Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Thành lập năm 1889, đến nay, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) có 179 nghị viện thành viên. Quốc hội Việt Nam gia nhập IPU năm 1979. Năm 2010, Đại hội đồng IPU-122 tại Bangkok, Thái Lan thông qua nghị quyết mang tính bước ngoặt về “sự tham gia của thanh niên trong tiến trình dân chủ”.

Trên tinh thần đó, năm 2013, IPU thành lập Diễn đàn Nghị sĩ trẻ. Tiếp đó, năm 2014, IPU thiết lập cơ chế Hội nghị toàn cầu hàng năm quy tụ các nghị sĩ trẻ từ khắp nơi trên thế giới - Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu. Cho đến nay, 8 hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu đã được tổ chức với các chủ đề khác nhau.

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Đóng góp vào thành công chung của ngoại giao Việt Nam, Quốc hội Việt Nam tiếp tục đổi mới, năng động và hành động, phát huy vai trò, “sức mạnh mềm” của ngoại giao nghị viện, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Ngọc