Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6: Tăng thời gian thực hành trên đường khi học bằng lái ô tô

Từ tháng 6 này, nhiều quy định mới, nổi bật bắt đầu có hiệu lực. Dưới đây là một số chính sách như vậy!

TĂNG THỜI GIAN THỰC HÀNH TRÊN ĐƯỜNG KHI HỌC BẰNG LÁI Ô TÔ

Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 04/2022 sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2017 với nhiều thay đổi về việc học bằng lái xe ô tô từ ngày 15/6. Theo đó, Thông tư 04 điều chỉnh tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông nhưng đồng thời cũng giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái để đảm bảo tổng số giờ học vẫn như trước đây. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo lái xe được lùi thời điểm trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ đến trước ngày 31/12/2022.

 BỎ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 

Từ ngày 10/6, không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Như vậy, Thông tư 03 chỉ yêu cầu các viên chức chuyên ngành y tế có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

5 TRƯỜNG HỢP ĐƠN KHIẾU NẠI CÔNG AN KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ  

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 23/2022 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an Nhân dân, có hiệu lực từ ngày 15/6/2022.

Theo đó đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân sẽ không được xử lý trong  trường hợp không đáp ứng về hình thức và nội dung, đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ; đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tiếp nhận đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết.