Ninh Bình phát triển văn hóa đồng bộ, thúc đẩy an sinh xã hội

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Đoàn khảo sát về “Các vấn đề phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người" do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc, khảo sát thực tế và tọa đàm khoa học tại tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết việc tổng kết các vấn đề về phát triển văn hóa - xã hội và con người trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua là nhiệm vụ trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng, nhằm định hướng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Qua thực tiễn phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ninh Bình chia sẻ kinh nghiệm qua các kỳ Đại hội và trong các Nghị quyết có liên quan, thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

Các ý kiến tập trung trao đổi về các yếu tố đổi mới, sáng tạo để Ninh Bình phát huy toàn diện tiềm lực, đầu tư trở lại cho công tác an sinh và nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội.  

Tiếp thu các ý kiến, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn khẳng định quan điểm phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Trong bối cảnh mới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục lấy bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, lịch sử làm nguồn lực và động lực phát triển, hướng tới trở thành trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch cấp quốc gia, mang giá trị toàn cầu. Nâng cao đời sống vật chất và hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.

Thanh Nga -

Vũ Hiếu