Phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước còn hẹp

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Sáng 14/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thi hành Luật.

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, từ khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 có hiệu lực đến ngày 30/6/2023, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên toàn quốc đã thụ lý, giải quyết 168 vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó số vụ đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật là 103 vụ việc, với tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường là hơn 76 tỷ 985 triệu đồng, trong đó, chiếm đa số là trong hoạt động tố tụng, 58 vụ với số tiền là hơn 53 tỷ.

Bộ Tư pháp đánh giá, sau 5 năm thi hành luật, hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả đã được thực hiện bài bản, đồng bộ và hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc nhất định. Phạm vi trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước còn hẹp nên một số trường hợp bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra sẽ không được áp dụng quy định của Luật; các loại thiệt hại còn giới hạn và mức thiệt hại được bồi thường theo quy định của Luật còn thấp, chưa phù hợp với các thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại.

Quang Anh -

Thế Anh