Phân định miền núi, vùng cao áp dụng thiếu thống nhất từ 1996 đến nay, đã đến lúc cần sửa đổi, bổ sung

Chiều 07/7, Thường trực Hội đồng dân tộc tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra tờ trình và báo cáo của Chính phủ về tổng kết, đánh giá phân định miền núi, vùng cao; phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm dự và chỉ đạo phiên họp.

Từ năm 1996 đến nay, vùng dân tộc thiểu số và miền núi tồn tại song song 2 loại phân định, tuỳ theo mục tiêu, nội dung, vấn đề chính sách cần giải quyết sẽ lựa chọn áp dụng kết quả phân định miền núi, vùng cao hay phân định 3 khu vực theo trình độ phát triển.  Việc sử dụng song song 2 loại phân định tạo ra sự thiếu thống nhất thậm chí tạo sự không công bằng trong thụ hưởng chính sách. 

Do đó, tại phiên họp thẩm tra, các đại đề nghị cần làm rõ những bất cập trong các tiêu chí và việc phân định miền núi vùng cao và tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển; phân tích rõ mối quan hệ giữa hai tiêu chí, những bất cập của chính sách trong việc áp dụng hai hình thức phân định trên.

Đối với báo cáo tổng kết, các đại biểu cho rằng báo cáo chưa phân tích và thể hiện được mối quan hệ giữa 2 hình thức phân định trong quá trình hình thành và thực hiện đến nay. Các đại biểu đề nghị, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tiêu chí và thực hiện phân định miền núi, vùng cao làm sơ cở thống nhất, đồng bộ để thực hiện chính sách, pháp luật trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, cần có thời gian để chuẩn bị kỹ hơn cho triển khai thực hiện vấn đề này./. 

Thực hiện : Thanh Hải Khánh Hoàng