Phân loại cấp độ phòng thủ dân sự cần theo lãnh thổ và mức độ nguy hại của thảm họa sự cố

Cho ý kiến lần 2 về dự án Luật Phòng thủ dân sự chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng hồ sơ dự án Luật bảo đảm bước đầu để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Tuy nhiên, đây là luật mới, khó, đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh dự thảo trên nguyên tắc: Không nhắc lại các quy định trong các luật khác, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là rất cần thiết dựa trên cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn , nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho việc chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước khi có tình huống xảy ra .

Thường trực Ủy ban QP&AN và các thành viên UBTVQH tán thành sự cần thiết ban hành Luật PTDS , bởi cơ sở vững chắc xây dựng Luật này là Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị “Về PTDS đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Tuy nhiên, dự án Luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến rất nhiều luật chuyên ngành khác, do đó cần rà soát kỹ để không chồng chéo; chỉ quy định chung nhất, quy định các nội dung có tính đặc thù mà các luật khác chưa quy định, đồng thời luật hóa những hoạt động thực tiễn; ưu tiên theo hướng áp dụng pháp luật chuyên ngành.

Ông HOÀNG THANH TÙNG - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: "Luật Phòng chống thiên tai quy định 5 cấp độ rủi ro thiên tai thì luật này quy định 4 cấp độ. Chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu, bởi nếu không thống nhất trong khi luật này là luật bao trùm lên tất cả thì đến khi áp dụng sẽ vướng mắc".

Bà NGUYỄN THÚY ANH - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: "Về thẩm quyền ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự. Dự thảo Luật quy định về 4 cấp độ. Đối chiếu với Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm thì phân mức độ theo kiểu khác như theo mức độ dịch nhóm A,B,C, do đó để hài hòa các quy định này cần nghiên cứu".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho rằng, các quy định dự thảo luật gắn chặt chẽ với quy định của các luật khác, cho nên phải đảm bảo sự kết nối và thống nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: "Phân loại cấp độ phòng thủ dân sự, ở đây chỉ phân loại theo lãnh thổ phòng thủ. Giờ phân chia cấp độ 3, 4 như vậy thì đã hết chưa? Ví dụ ở ngoài biển, huyện quản lý trong phạm vi 3 hải lý, tỉnh quản lý trong phạm vi 6 hải lý, trong khi lãnh hải thì đến 12 hải lý thì khi xảy ra sự cố thì ai làm? Hay có sự cố tuy xảy ra ở địa bàn xã nhưng cực kỳ nghiêm trọng, như tràn dầu ra biển. Do đó phân cấp không chỉ theo lãnh thổ mà phải theo mức độ nguy hại của thảm họa sự cố".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc xây dựng Luật này phải quy định thống nhất, sâu chuỗi các nội dung liên quan đến phòng thủ dân sự, vừa không mâu thuẫn, vừa tận dụng các nội dung đã quy định trong các luật chuyên ngành có liên quan.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Thực tiễn rất phong phú, các lĩnh vực có cả rồi từ phòng chống dịch, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, sự cố, phòng chống thiên tai đều có quy định rồi. Nhưng có 1 luật để vận hành, đánh giá, tổng kết Luật, sửa đổi bổ sung cái gì thì chưa có, làm từ đầu nên có cái khó riêng nhưng có thể xử lý được. Do đó, cái lớn nhất là chúng ta tiếp tục tìm kiếm xem phạm vi, cách thức điều chỉnh của luật này. Cái này thuộc tính chất cấu trúc của luật, nếu nó đứng vững được thì những cái khác chỉ là vấn đề kỹ thuật thôi".

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Cơ qua soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4.

Thực hiện : Khắc Phục Quang Sỹ Anh Đức