Phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới tại Lào Cai

Phát huy tinh thần dân chủ, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân là điều kiện cần thiết, góp phần vào sự thắng lợi của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại Lào Cai, quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên, liên tục và rộng khắp. Đây cũng là giải pháp để người dân phát huy quyền và nghĩa vụ trong việc quyết định những vấn đề quan trọng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận thực tế về phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới tại Lào Cai!

Thực hiện : Vũ Thắng Hồng Ngọc