Phát huy sức mạnh của văn hóa trong công cuộc phát triển đất nước

Sáng 22/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 65 điểm cầu khắp cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị .

“Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn…”, lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã trở thành “kim chỉ nam” định hướng cho sự phát triển, tạo động lực và sức bật cho toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm vừa qua. Khơi thông những “điểm nghẽn”, tạo động lực phát huy “sức mạnh mềm”, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại. Nhiều giá trị văn hóa tích cực được nhân rộng, phát huy. Toàn ngành định hướng phát huy hơn nữa vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của toàn ngành với những thành tích toàn diện; nhấn mạnh, ngành văn hoá cần tiếp tục phát huy tinh thần chịu khó, tỉ mỉ và kiên trì, vốn là đặc tính của ngành. Nhiều chi tiết không thể nhìn thấy bằng mắt, không thể làm chung chung mà phải rất tỉ mỉ, như phù sa bồi đắp hằng ngày, từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý cần tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, đoàn thể, đồng thời yêu cầu phải quan tâm nhiều hơn tới giới văn nghệ sĩ, có chế độ chính sách phù hợp, thỏa đáng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hồng Dũng