Phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Tiếp tục nội dung Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, sáng nay 9/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thẩm tra chính thức dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đây là dự án luật theo chương trình sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Sau 28 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (CTQP và KQS) đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, một số nội dung chưa theo kịp tình hình phát triển KTXH và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; không phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. Do đó, Chính phủ cho rằng, cần thiết phải xây dựng 1 đạo luật về quản lý, bảo vệ CTQP và KQS.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành luật; cho rằng việc quản lý, sử dụng và bảo vệ có hiệu quả CTQP và KQS trong giai đoạn hiện nay chính là tạo tiền đề vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiền lực, thế trận khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng vì CTQP và KQS phần lớn gắn liền với đất đai, việc phá dỡ di dời hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng CTQP và KQS liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Xây dựng, Luật Phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt đang có sự khác biệt với Luật Đất đai về vấn đề thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị rà soát, quy định bảo đảm việc chuyển đổi mục đích sử dụng CTQP và KQS kịp thời, hiệu quả, chống lãng phí, tránh bị lạm dụng trong tổ chức thực hiện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục - Cao Hoàng