Phát huy vai trò đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số

Khu vực Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của quốc gia, với khoảng 6 triệu dân. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30%. Bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên linh động trong việc bố trí, sử dụng đội ngũ đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Không ít buôn làng khởi sắc lên từng ngày nhờ những đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số, từ những người uy tín, buôn trưởng sống gắn bó cả đời với đồng bào mình cho đến những cán bộ có tâm, gương mẫu đi đầu.

Những năm qua, ngoài chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đồng bào thiểu số, các địa phương còn đề ra nhiều chủ trương, chính sách riêng nhằm thực hiện hiệu quả việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ đồng bào thiểu số có phẩm chất, năng lực, giữ các vị trí then chốt, góp phần quan trọng vào công cuộc gìn giữ khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

 

Djuang Niê