Phát huy vai trò, nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi quyết sách của Quốc hội

Chiều 30/11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng Đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hoá và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.