Phát huy vai trò quần chúng trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

Nhằm nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng định hướng và giải pháp phát huy vai trò của quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, sáng 09/02, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học Định hướng và giải pháp phát huy vai trò của quần chúng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Từ thực tiễn cũng cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, quần chúng nhân dân đã phát huy được vai trò tích cực, có đóng góp to lớn, góp phần cùng lực lượng Công an Nhân dân giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở là vô cùng quan trọng.

Thiếu tướng, GS.TS NGUYỄN BÌNH BAN, Nguyên Viện trưởng Viên lịch sử Công an nhân dân: Từ thực tiễn lịch sử, dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề, nhân dân lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại…khơi dậy phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy tôn trọng con người, đưa vị trí nhân dân từ thụ động sang chủ động, làm chủ tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

Do đó, có ý kiến cho rằng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, hành lang pháp lý cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết, điều này sẽ thể chế hóa định chế pháp lý để tư tưởng về nhân dân được thực hiện trong thực tiễn

GS.TS HOÀNG CHÍ BẢO, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương: Cơ sở lý luận của vấn đề này là dân chủ, khai thác tư tưởng Hồ Chí Minh, ra luật thể chế hóa, khẳng định trong bầu trời không gì bằng nhân dân, dân chủ là linh hồn của nhà nước pháp quyền, quý báu nhất, hình dung từ rất sơm, là chiếc chìa khóa van năng, lĩnh hội, luận chứng rõ ràng hơn phải có đạo luật về vai trò đảm bảo quần chúng nhân dân, đòi hòi sự nhà nước pháp quyền, nếu đc xây dựng và thực hiện thể chế hóa đưa ra định chế pháp lý, chúng ta thực hiện được điều lớn lao hơ tăng cường kiểm soát quyền .

Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh cần quy định cụ thể, toàn diện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhất là những nhiệm vụ có liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà hoạt động của lực lượng này có tác động.

Thực hiện : Hoàng Hương Ngọc Tuấn