Phát triển văn hóa từ góc nhìn thể chế

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

Hội thảo Văn hóa Việt Nam 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa" được tổ chức vào tháng 12/2022 tại Bắc Ninh sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn mới về phát triển văn hóa từ góc nhìn thể chế.

Mời quý vị và các bạn đón xem!

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam