Phiên họp thứ 23: Cho ý kiến về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030

Chiều 10/5, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2030. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị phải triệt để bám sát thể chế hóa Nghị quyết và Kết luận Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030. Trong đó, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các vấn đề về tiêu chí, tiêu chuẩn để sắp xếp gồm dân số và diện tích để làm căn cứ pháp lý cho tổ chức thực hiện.

Từ kinh nghiệm tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn trước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần phải tránh tình trạng "vỏ là đô thị, ruột là nông thôn", việc không bố trí kinh phí, không có quy hoạch, không có kế hoạch để nâng cấp chất lượng đô thị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị Ủy ban Pháp luật, Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu, thực hiện đúng chỉ đạo như trong Kết luận của Bộ Chính trị. Theo đó, các cơ quan phối hợp để báo cáo lại Ban cán sự Đảng Chính phủ, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết để lãnh đạo Chính phủ, trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam