Phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Hội đồng Dân tộc "nóng" vấn đề đào tạo lao động cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 9/10, tại Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 7 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có thẩm tra báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh vùng DTTS và miền núi 9 tháng đầu năm 2023. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê KĐăm và Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành chủ trì phiên họp.

Tính đến hết tháng 9/2023, giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 (bao gồm cả vốn đầu tư của năm 2022 kéo dài sang 2023) chỉ đạt 52% kế hoạch. Trong đó, có những phần quan trọng nhất thì tỷ lệ giải ngân đều đạt thấp, như quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư; phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp bền vững… Sơ kết tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2023, nổi bật lên vấn đề về đào tạo lao động, việc làm cho đồng bào miền núi.

Tính đến hết 30/6/2023, giải ngân nguồn vốn từ ngân sách trung ương 3 năm thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi của các địa phương đạt khoảng 7.143 tỷ đồng, chỉ đạt 17% kế hoạch. Trong số 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2025, có 7 nhóm mục tiêu có thể rà soát bước đầu. Trong đó 4 nhóm mục tiêu cơ bản hoàn thành, 3 nhóm mục tiêu chưa hoàn thành. Qua quá trình thực hiện, đời sống của đồng bào DTTS và miền núi đã có thay đổi, song vẫn chưa thực sự đáng kể.

Tại phiên họp sáng nay, nhiều ý kiến đại biểu đề xuất cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2024 đối với vốn ngân sách nhà nước của chương trình MTQG DTTS và miền núi chưa giải ngân hết trong năm 2023 để đảm bảo đủ nguồn lực cho các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của Chương trình sau khi các khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mỹ Phượng -

Lê Quang