Phiên toàn thể - Toạ đàm cấp cao diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2023

Phiên toàn thể và tọa đàm cấp cao của “Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023” với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững” nhằm ra các đề xuất, kiến nghị và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với thách thức, vấn đề mới phát sinh; làm rõ các ưu tiên vào một số trọng tâm trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!