Phim tài liệu: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa - Tập 1

Bàn về tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam trong lịch sử, hiện tại và tương lai là chủ đề chính của phim tài liệu này.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử của các cuộc chiến tranh nhưng đó cũng là lịch sử của hòa bình. Khát vọng lớn nhất của dân tộc ta là hòa bình nhưng bản lĩnh, nội lực của dân tộc Việt Nam là hòa bình không lệ thuộc, không làm nô lệ cho bất kì ai. Với bản lĩnh và nội lực của dân tộc, Việt Nam hiện thực hóa khát vọng đó bằng kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình thông qua một hoạt động đặc biệt quan trọng - ngoại giao quân sự.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!