Phim tài liệu: Bảo vệ Tổ Quốc từ sớm từ xa (tập 2)

Lịch sử Việt Nam là lịch sử của các cuộc chiến tranh nhưng đó cũng là lịch sử của hòa bình. Chúng ta muốn hòa bình, hoàn toàn hòa bình và chẳng gì hơn ngoài hòa bình, thậm chí nếu chúng ta có phải chiến đấu, chúng ta cũng sẽ đạt được nó.

Khát vọng lớn nhất của chúng ta là hoà bình, nhưng bản lĩnh và nội lực của dân tộc Việt Nam là hòa bình không lệ thuộc, không làm nô lệ cho bất kỳ ai. Với bản lĩnh và nội lực của dân tộc, Việt Nam hiện thực hóa khát vọng đó bằng kế sách bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình thông qua một hoạt động đặc biệt quan trọng - ngoại giao quân sự.

Bàn về tinh hoa nghệ thuật ngoại giao quân sự Việt Nam trong lịch sử, hiện tại và tương lai đó sẽ là chủ đề của bộ phim này!

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!