Phim tài liệu: Giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất sản xuất và nước sạch ở Phú Yên

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Phú Yên có 23 xã và 70 thôn đặc biệt khó khăn. Hai năm qua, tỉnh Phú Yên đã và đang tập trung mọi nỗ lực để triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong 10 dự án thuộc Chương trình này thì dự án 1 đầu tư giải quyết đất sản xuất, nhà ở và nước sạch của người dân được triển khai mạnh nhất. Trước mùa mưa năm nay, từ chương trình này, nhiều căn nhà mới khang trang đã được xây dựng hoàn tất, nhân lên niềm vui trong những gia đình khó khăn về nhà ở và củng cố niềm tin của người dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Trong 2 năm qua, ngân sách TW đã phân bổ vốn cho tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình là hơn 311 tỷ đồng. Riêng Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, ngân sách Trung ương phân bổ vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 hơn 43 tỷ đồng. Hai năm qua,  địa phương đã giải ngân hơn 30 tỷ đồng cho Dự án 1. Về hỗ trợ nhà ở, UBND các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân đã phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở cho 426 hộ DTTS nghèo, hộ nghèo. Đến thời điểm hiện nay đã xây dựng hoàn thành hỗ trợ 314 căn nhà. Về hỗ trợ chuyển đổi nghề, đã phê duyệt danh sách được hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 20/352 hộ DTTS nghèo, hộ nghèo.

Về hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và nước sinh hoạt tập trung: đã hỗ trợ cho 155/836 hộ và hoàn thành 6/8 công trình nước sinh hoạt tập trung. Việc quan tâm đầu tư giải quyết đất sản xuất, nhà ở và nước sạch cho khu vực miền núi, vùng dân tộc, không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà còn củng cố thêm niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh việc huy động đảm bảo nguồn lực để thực hiện Chương trình và đạt những kết quả nhất định, thì vẫn còn hạn chế, nhiều địa phương chưa chủ động cân đối nguồn lực đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện các chương trình; một số địa phương chưa thực sự chủ động nghiên cứu, xây dựng ban hành các quy định áp dụng tại địa phương theo thẩm quyền…Đồng thời, việc giao vốn sự nghiệp đến từng tiểu dự án, chương trình khiến các địa phương không thể điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh hơn nhưng thiếu vốn.

Dẫu biết phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng với những kết quả đạt được từ chương trình 1719 và các Chương trình MTTQ khác sẽ là cơ sở, tiền đề để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Phú Yên tiến lên xây dựng cuộc sống mới bằng chính sức lực của mình và từng bước đưa miền núi vùng cao hòa nhịp vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước./.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Bảo Lâm