Phim tài liệu: Phật giáo Tứ ân hiếu nghĩa – Hành Tứ ân, sống hiếu nghĩa vì đại đoàn kết toàn dân tộc

Nam Bộ - vùng đất hứa của những người đi mở đất.Trên vùng đất rộng lớn, trù phú này, có những địa danh, những con người đã làm nên lịch sử. Công cuộc khai phá đất đai, đồng tâm chống giặc ngoại xâm đã dần hình thành nên những tôn giáo nội sinh, vừa mang giá trị đặc trưng truyền thống, vừa có tính thiết yếu, hòa hợp với môi trường mới khai lập.

Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa - tôn giáo lấy nội dung yêu nước làm cốt lõi, chú trọng đạo lý làm người làm nội dung căn bản trong giáo lý, thực hành đạo lý làm người làm phương thức tu hành đã được hình thành trên mảnh đất Tây Nam Bộ từ năm 1867 – 1868.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!