Phim tài liệu: Phật giáo với đường hướng đạo pháp - Dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Phật giáo là tôn giáo có mặt lâu đời nhất, nhiều tín đồ nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam. Tôn giáo yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Tôn giáo Hoằng dương chính pháp làm cho triết lý tốt đẹp của Phật giáo xương minh trong lòng dân tộc.

Đã mấy ngàn năm, tiếng chuông chùa được coi là thanh âm an yên nhất, gợi cho con người ta về một thế giới thanh tịnh, yêu thương và hòa bình.

Theo dòng lịch sử, kể từ khi du nhập, Phật giáo Việt Nam luôn là tôn giáo gắn bó, đồng hành, hòa quyện cùng văn hóa bản địa, trở thành thành tố văn hóa của dân tộc, góp phần bảo vệ văn hóa Việt Nam. Dù có lúc thăng, lúc trầm nhưng Phật giáo luôn gắn với vận mệnh dân tộc, thể hiện là tôn giáo yêu nước với truyền thống Hộ quốc - An dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp dựng nước, giữ nước và hội nhập quốc tế. 
 
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!