Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Rà soát nhiệm vụ của cảnh sát cơ động không để chồng chéo, lạm quyền

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận về hiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát cơ động trong dự thảo Luật, tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng, cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi, tránh lạm quyền, tránh chồng chéo với các lực lượng khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, cơ bản các ý kiến tán thành với các nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Luật Cảnh sát cơ động. Các nội dung trong dự thảo Luật đã bám sát được Nghị quyết 40 của Bộ Chính trị năm 2004, các Nghị quyết kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong đó có ưu tiên xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tiến lên hiện đại, tập trung và chỉ huy thống nhất.

Về nội dung vị trí chức năng của cảnh sát cơ động, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, quy định bảo đảm tính khái quát để làm căn cứ quy định các nội dung của các dự thảo luật.

Về các nhóm nhiệm vụ quyền hạn, trong 12 nhóm nhiệm vụ quyền hạn mới chọn 3 vấn đề để quy định cụ thể, còn lại các quy định khác mà các luật khác đang quy định thì không cần phải quy định lại nhưng cần phải rà soát cho cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG: Nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là một trong những nội dung quan trọng, dự thảo luật tiếp thu chỉnh lý cơ bản và rõ nội dung giải trình có căn cứ. Tuy nhiên, đề nghị rà soát làm rõ hơn nữa việc chủ trì, phối hợp Cảnh sát cơ động trong thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tránh chồng chéo với các lực lượng khác và cần phải điều chỉnh viết lại điều 8, điều 10, điều 12 cho gọn và rõ nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động. Về quyền hạn của Cảnh sát cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự thảo đã tiếp thu chỉnh lý quyền hạn của Cảnh sát cơ động thể hiện được quan điểm của đại biểu Quốc hội, không chồng chéo quyền hạn của lực lượng khác. Do thực hiện quyền hạn Cảnh sát cơ động liên quan  nhiều đến quy định của pháp luật, cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi, tránh lạm quyền”.

Về phối hợp giữa cảnh sát cơ động với lực lượng chức năng có liên quan điều 19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần phải nhấn mạnh sự chỉ huy thống nhất, sự chủ trì phối hợp với các lực lượng khác trong các nhiệm vụ. Về hỗ trợ ngân sách của địa phương, đề nghị chỉnh lý có sự hỗ trợ, giúp đỡ không chỉ cấp ủy chính quyền địa phương mà cả nhân dân để thể hiện được sự đóng góp giữa quân đội, công an và nhân dân. Sau phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phối hợp với ban soạn thảo, các cơ quan liên quan tổng hợp tiếp thu đầy đủ ý kiến của ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự thảo luật.
 

Thực hiện : THQHVN