Phối hợp công tác giữa Bộ Công thương và Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam

Chiều 15/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến 2030”.

Bộ Công Thương và Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam đều là những cơ quan thuộc Chính phủ. Khi thực hiện các chức năng nhiệm vụ đều có nhiều mối liên hệ, tương hỗ với nhau.

Theo đó, chương trình ký kết được định hướng lâu dài sẽ tăng cường công tác phối hợp, triển khai nghiên cứu và phát triển các nhiệm vụ khoa học trọng tâm, trọng điểm; phát huy hiệu quả vai trò của các nhà khoa học trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng thành tựu của khoa học - công nghệ; qua đó tiếp tục đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực quan trọng để phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”.

Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm cũng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu cho các Trường - Viện nghiên cứu của Bộ Công Thương (trong các lĩnh vực như năng lượng, sinh học, tự động hóa, vật liệu, sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo…), để kịp thời thích ứng với yêu cầu đặt ra của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thực hiện : Thiện Đoan Văn Thắng