Quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng nay 20/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự hội nghị, cùng dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã thông tin những nội dung căn bản, quan trọng của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII vừa diễn ra. Theo đó, Hội nghị Trung ương 8 đã họp, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới;  tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Quán triệt những yêu cầu của Trung ương, Chủ nhiệm VPQH, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc nghiên cứu kỹ các nội dung, tạo sự thống nhất, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hoàng Hương -

Sỹ Cường