Quán triệt, triển khai Kết luận số 21 tới từng cán bộ, đảng viên

Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cũng tại hội nghị Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin về Kế hoạch số 527 của Đảng đoàn Quốc hội, theo đó yêu cầu việc thực hiện phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung của Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 03 nghiêm túc, bảo đảm thực chất, hiệu quả với tinh thần đổi mới, phù hợp với từng đối tượng. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ 04 nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 21 tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Thực hiện việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên; Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ;Thực hiện nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch số 03.

Thực hiện : Hoàng Hương Anh Đức