Quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội

Sáng 22/06, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tới dự và chủ trì hội nghị.

Trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đưa ra. Theo đó: tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô; xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến- Văn minh, Hiện đại”; phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô. 

Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng động bộ, phát triển và quản lý đô thị, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô. Đặc biệt, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thực hiện : Hoàng Hương Vũ Hiếu

quảng cáo