Quảng Trị: Tìm sinh kế, giảm rủi ro thiên tai cho cộng đồng

Quảng Trị cũng là một trong những địa phương chịu nhiều tác động từ thiên tai, biến đổi khí hậu. Việc nâng cao nhận thức cho người dân gắn với phát triển kinh tế bền vững, giảm thiểu rủi ro thiên tai là biện pháp trước mắt cũng như lâu dài để thích ứng.

Trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu, một số mô hình như nuôi ốc và nuôi bò sinh sản đang hứa hẹn cho kết quả cao, bền vững được người dân thực hiện nhằm nâng cao khả năng thích ứng với tình hình mới.

Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận tại huyện Cam Lộ và huyện Gio Linh!

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo