Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong năm 2022

Trong năm 2022, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự án luật cực kỳ quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, vì vậy nhận được sự coi trọng, quan tâm của Quốc hội, các vị đại biểu quốc hội và cử tri, nhân dân cả nước.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, dự kiến xem xét tại 3 kỳ họp để có thời gian rà soát kỹ lưỡng, với tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng, doanh nghiệp và người dân.

Thực tế đã cho thấy, trên 70% khiếu kiện hiện nay thuộc lĩnh vực đất đai. Do đó dự thảo luật lần này sẽ là khung pháp lý cơ bản để đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội. Chính bởi vậy nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cử tri.

Với tầm quan trọng của dự án Luật Đất đai sửa đổi, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 671 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật này, thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 15/3/2023. Điều này cho thấy Quốc hội rất coi trọng việc huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân để hoàn thiện dự án Luật bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.