Quốc hội quyết nghị tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, với với 451/456 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 90,56% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo Nghị quyết, sẽ chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương trong năm 2023, thay vào đó, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, từ mức 1,49 triệu đồng một tháng như hiện nay.

Với tỷ lệ 90,56% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời quyết nghị việc bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Về thực hiện chính sách tiền lương, năm 2023 chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương. Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25 của Bộ Chính trị.