Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án Luật tại Kỳ họp thứ 7

Ngày 20/05, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 42 nội dung về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có việc  xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 11 dự án luật khác.

XEM XÉT, THÔNG QUA 10 DỰ ÁN LUẬT, 03 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1.Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);

2.Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;

3.Luật Đường bộ;

4.Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

5.Luật Lưu trữ (sửa đổi);

6.Luật Thủ đô (sửa đổi);

7.Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);

8.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

9.Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi);

10.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ;

11.Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An;

12.Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

13.Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN ĐỐI VỚI 11 DỰ ÁN LUẬT

1.Luật Công chứng (sửa đổi);

2.Luật Công đoàn (sửa đổi);

3.Luật Di sản văn hóa (sửa đổi);

4.Luật Địa chất và khoáng sản;

5.Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi);

6.Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

7.Luật Phòng không nhân dân;

8.Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn;

9.Luật Tư pháp người chưa thành niên;

10.Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi);

11.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Trong 10 dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7 có nhiều dự án luật được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm như: Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội cũng cho ý kiến đối với 11 dự án luật khác, trong đó có những dự án luật được sửa đổi toàn diện để phù hợp với tình hình mới như Luật Di sản văn hóa sửa đổi, Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, và đặc biệt, có nhiều dự án luật lần đầu tiên được xây dựng và trình ra Quốc hội như: Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Cũng tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua một số dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng khác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Anh Đức -

Vũ Hiếu