Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững

Tiếp tục nội dung Phiên họp toàn thể lần thứ 9, sáng nay 19/10, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ và dự toán năm 2024.

Trong năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ đã có nhiều giải pháp kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành nên chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường và giữ vững, tiềm lực vị thế, đất nước tiếp tục được nâng cao.

Chính phủ đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quốc phòng, quân sự.
Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình; chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất các chủ trương, đối sách, giải pháp. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được tăng cường.

Bộ Công an chủ động, tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. 

Khắc Phục -

Tùng Dương