Quỹ điện ảnh cần cơ chế để hoạt động hiệu quả

Sau một chặng đường dài, thì vấn đề vận hành Quỹ hỗ trợ phát triển Điện ảnh vẫn đang là một bài toán. Vận hành Quỹ sẽ như thế nào? Nguồn thu cho Quỹ từ đâu? Việc huy động vốn sẽ là tự nguyện hay có cơ chế áp dụng? Tất cả được nhắc tới khi xây dựng các văn bản dưới luật của Luật Điện ảnh năm 2022.

Luật Điện ảnh năm 2022 đã kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều và quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh trước đây, có những điểm mới đáng chú ý nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho ngành điện ảnh Việt Nam phát triển, hội nhập. Trong đó Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh cũng là một trong những vấn đề cần tính toán kỹ lưỡng.

Mục đích của Quỹ hỗ trợ phát triển Điện ảnh và nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh là để thúc đẩy hoạt động phát triển, sản xuất phim trong nước. Luật Điện ảnh sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, tuy nhiên có rất nhiều vấn đề đặt ra. Nhiều ý kiến cho rằng cơ chế vận hành của Quỹ nên được nghiên cứu, lấy ý kiến kỹ càng, để sau này không gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này!

Hải Linh