Quy định hành vi nghiêm cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước cản trở quyền của HTX

Liên quan đến quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước cản trở quyền, nghĩa vụ của HTX, đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn Bắc Kạn) đề nghị, cần quy định hành vi nghiêm cấm chung áp dụng cho tất cả các chủ thể nhằm đảm bảo tính bao quát và đầy đủ.

Đại biểu Hà Sỹ Huân đề nghị cần nghiên cứu, điều chỉnh tại điểm b khoản 1 Điều 7 quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước cản trở thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX thành viên theo quy định của luật này và điều lệ. Tuy nhiên, các hành vi cản trở thực hiện các quyền và nghĩa vụ có thể không phải đối tượng nào mà chỉ có cơ quan nhà nước. Do đó đại biểu Hà Sỹ Huân đề nghị cần điều chỉnh nội dung này quy định hành vi nghiêm cấm chung, áp dụng cho tất cả các chủ thể để đảm bảo tính bao quát và đẩy đủ.