Quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu

Cho ý kiến về nội dung này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, làm rõ hơn các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác đại biểu.

Về chức năng, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, cần rà soát, làm rõ hơn về cơ chế phối hợp và vai trò chủ trì của Ban Công tác đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng như thế nào, mời báo cáo viên, mời giảng viên cũng phải có tầm. Việc này Ban Công tác đại biểu quyết hết hay phải có một cơ quan nào đó quyết? Như Bộ Nội vụ có những việc thuộc thẩm quyền của Bộ là Bộ quyết. Cái nào là phân cấp thẩm quyền cho Ban Công tác đại biểu tự quyết định, ví dụ như có nghị quyết này rồi thì cụ thể hóa các thứ là trách nhiệm của Ban Công tác đại biểu. Trong đó Ban Công tác đại biểu phải xây dựng những gì như một đơn vị có tổ chức bộ máy, có trụ sở, có biên chế, thủ trưởng, thủ phó các thứ này khác. Tôi đề nghị chỗ đó cần phải kỹ.” 

Về vấn đề thi đua khen thưởng, các ý kiến thống nhất giao Ban Công tác đại biểu làm đầu mối để tiến hành việc khen thưởng đối với các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các đại biểu Quốc hội và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông BÙI VĂN CƯỜNG, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Chỗ thi đua khen thưởng ta thống nhất là cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Ban Công tác đại biểu trình và các đại biểu, còn cán bộ, công chức của Văn phòng thì Văn phòng vẫn thực hiện nhiệm vụ như bình thường và theo quy định hiện hành của luật.” 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Pháp luật và Ban Công tác đại biểu cần rà xoát kỹ các nội dung liên quan đến việc quản lý đại biểu dân cử một cách chặt chẽ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Đại biểu Quốc hội vắng mặt bao nhiêu ngày, 3 ngày thì xin phép ai, 7 ngày xin phép ai, còn hằng ngày thì Tổng Thư ký có trách nhiệm tổng hợp để báo cáo với Chủ tịch Quốc hội. Nhưng vấn đề này tôi thấy cần phải bàn kỹ hơn để quản lý cho dễ. Đừng vắng mặt rồi mới báo cáo mà phải xin phép trước, được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội thì mới được phép vắng mặt 3 ngày, 7 ngày, trừ trường hợp đau yếu, bệnh hoạn đột xuất. Vấn đề này các đồng chí cần cụ thể hơn trong quản lý đại biểu Quốc hội cho chặt chẽ.” 

100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thông qua Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Thực hiện : Bích Hạnh Diệu Huyền Quang Sỹ Vũ Hiếu