Ra mắt cuốn sách quý về xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Cục Tuyên huấn đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới” của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với khối lượng tư liệu lớn, nhiều bài viết sắc sảo, có tầm quan trọng về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, cuốn sách truyền tải những thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng như bổ sung tài liệu học tập, nghiên cứu, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân về đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới,

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, phần thứ nhất là “Quán triệt quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng về củng cố quốc phòng, xây dựng QĐND Việt Nam”, phần thứ hai là các bài viết về “Truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc” và cuối cùng là phần thứ 3 “Xây dựng QĐND Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới”.

Cuốn sách là tài liệu, cẩm nang lý luận, thực tiễn, là bức tranh khái quát về quá trình xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, làm cơ sở để xây dựng Quân đội vững mạnh, và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thu Hằng -

Sỹ Cường