Ra mắt sách của Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền ngoại giao mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam"

Chiều nay (21/11), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam" toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương - Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” với hơn 800 trang tập hợp các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phản ánh sự phát triển về tư duy lý luận, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn đối ngoại của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là nhất quán nguyên tắc bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; tư tưởng chỉ đạo là nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá; phương châm đối ngoại là kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Đặc biệt, cuốn sách làm rõ hơn nội hàm bản sắc “cây tre Việt Nam”: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, phản ánh sinh động nhưng giản dị, dễ hiểu về những nội dung cốt lõi và xuyên suốt đường lối đối ngoại của Đảng cũng như bản sắc độc đáo của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, ngoại giao nêu trong cuốn sách, góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới.

Bích Liên -

Vũ Hiếu