Rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp xã trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tuy nhiên, khi cho ý kiến tại tổ các đại biểu bày tỏ băn khoăn trước một số quy định về hình thức công khai thông tin chưa mang tính khả thi cao, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hịện Luật Dân chủ ở cơ sở.

Về các hình thức công khai thông tin để người dân biết, đại biểu Mai Văn Hải đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc quy định hình thức công khai thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật, bởi tính khả thi của quy định này sẽ không cao nếu thực hiện ở cấp xã. 

Ông MAI VĂN HẢI
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá 
“Quy định thế này thì đúng ở cấp tỉnh phù hợp hơn, cứ mỗi người dân đến phải công khai thông tin tiếp dân thì không thể làm được, còn đối với họp báo thì gần như chưa thấy ở xã, trừ trường hợp có một số vụ việc đặc biệt phức tạp, còn thông cáo báo chí ở xã thì hiếm lắm tôi cho rằng hình thức này không phù hợp.”

Bà TRẦN THỊ HỒNG THANH 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình
“Tôi đề nghị trong dự thảo luật nên nghiên cứu bổ sung để quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn.  Chúng ta cần phải quy định rõ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp xã trong luật để đảm bảo tính hiệu lực.”

Bên cạnh đó, các ý kiến đề nghị đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xem xét các quy định về đối tượng áp dụng luật, cũng như quyền và nghĩa vụ của người dân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thùy Linh