Sở thông tin truyền thông Hà Nội vẫn đạt thứ hạng thấp về cải cách hành chính

Sáng 16/5, Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở thông tin và truyền thông nhằm đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Sở TT&TT với chức năng tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, đã chủ động xây dựng kế hoạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, tài chính công, Xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong cơ quan. Tuy nhiên, do công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã với Sở TT&TT trong triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình của Thành phố giao chưa đồng bộ, chặt chẽ; Chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức chưa đồng đều, dẫn đến chất lượng tham mưu còn hạn chế. Đây là nguyên nhân, dẫn đến Sở thông tin truyền thông vẫn xếp thứ hạng thấp trong chỉ số cải cách hành chính trong khối các sở,ngành.

Từ thực tế trên, đoàn giám sát đặt vấn đề về giải pháp nào để có cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số liên thông từ cấp xã, phường, quận, huyện? Trong bối cảnh sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, như sự ra đời của Chat GPT, Hà Nội cần có cơ chế đặc thù hơn để chuyển đổi số, sửa đổi Luật thủ đô cần theo hướng nào? Đây là vấn đề lớn, cần sự tham mưu của các Sở với thành phố để công tác cải cách hành chính, chuyển fđổi số đạt hiệu quả cao, đáp ứng sự hài lòng của ngừoi dân.

Hải Yến