Sơn La: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số

Là một tỉnh miền núi với 82% là dân tộc thiểu số, những năm gần đây địa phương này đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đây là 1 trong những cơ sở có chức năng đào tạo dạy nghề các khóa ngắn hạn cho lao động nông thôn. Từ đầu năm đến nay đơn vị này đã đào tạo được 9 lớp với tổng số học viên gần 500 người theo hình thức đào tạo gắn với việc làm. Những người tham gia chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và họ được cam kết học xong có việc làm luôn tại địa phương.

Để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững, trong năm 2022, huyện Thuận Châu đã triển khai 25 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn với 750 học viên.

Trong năm 2022, tỉnh Sơn La đã tổ chức đào tạo cho gần 19.000 người lao động thuộc các cấp trình độ. Số lao động nông thôn được đào tạo trên 8.000 người. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 59% trên tổng lực lượng lao động, đạt kế hoạch giao năm 2022. Đây là kết quả rất tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Hoàng Hà