Sửa Luật Dầu khí thống nhất nguyên tắc xuyên suốt phát triển kinh tế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia trên biển

Kết luận về Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát để thể chế hóa các chủ trương của Đảng về định hướng phát triển ngành dầu khí; tăng cường xây dựng cơ chế đặc thù thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển dầu khí trong nước tại các vùng sâu, vùng xa bờ, các vùng tiềm năng.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Khải cũng đề nghị Ban soạn thảo tạo điều kiện khai thác các dạng năng lượng mới trong lĩnh vực dầu khí. Các quy định của luật phải thống nhất về nguyên tắc xuyên suốt về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế; đảm bảo an toàn về người, tài sản của các nhà đầu tư cũng như các quyền lợi chính đáng của họ khi tham gia điều tra cơ bản, hoạt động dầu khí trên cơ sở tôn trọng, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. 

Ngoài ra cần tiếp tục rà soát xử lý những mâu thuẫn chồng chéo bất cập với các luật khác, rà soát kỹ các quy định về áp dụng Luật Dầu khí,  các luật có liên quan đến pháp luật nước ngoài, các thông lệ tập quán, công nghiệp dầu khí quốc tế, để đảm bảo rõ ràng, cụ thể khả thi và bao quát được thực tiễn phát sinh tính đặc thù trong điều tra cơ bản về hoạt động dầu khí.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Ban soạn thảo rà soát các quy định về hợp đồng dầu khí để đảm bảo chặt chẽ,  rõ ràng , gắn trách nhiệm trong việc phê duyệt ký kết hợp đồng dầu khí.

Thực hiện : Hải Yến Diệu Huyền Anh Đức Cao Hoàng