Sức hút mãnh liệt từ văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Nam

Giá trị văn hóa truyền thống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam được hình thành và phát triển dưới sự tác động của hoàn cảnh lịch sử - tự nhiên và kinh tế - xã hội, đồng thời đó cũng là kết quả của quá trình cộng cư và sự giao lưu, tiếp biến văn hóa lâu dài trên vùng đất Quảng Nam, chứa đựng nhiều giá trị quý giá.

Đang có nhiều những biến đổi tích cực phù hợp, hòa nhập nhưng không hòa tan, để kế thừa phát huy những giá trị truyền thống, đặc trưng vốn có của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam, thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Mỹ Phượng