Tác động của việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những tác động ảnh hưởng của việc phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 là nội dung được nhiều Đại biểu quan tâm tại “Hội thảo xác định nội hàm và việc áp dụng trong hệ thống chính sách, pháp luật một số thuật ngữ (khái niệm) liên quan vấn đề dân tộc và phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi” được Hội đồng Dân tộc tổ chức sáng 11/4.

Nhận định những chương trình, dự án, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng sau khi chính sách 861 được ban hành đã ảnh hưởng không nhỏ đến chế độ, chính sách của đối tượng đang được thụ hưởng.

Làm rõ vấn đề này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết Phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển nhằm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên khi xây dựng chính sách, các bộ ngành lấy hệ thống này làm căn cứ nên gây ra những chính sách không phù hợp

Nhận rõ những vấn đề nảy sinh khi áp dụng chính sách theo kết quả phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển Ủy ban Dân tộc đã đánh giá tác động và đề xuất với Chính phủ. Trong đó, tập trung giải quyết 12 chính sách thuộc các lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Sỹ Cường