Công bố Báo cáo thường niên về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam năm 2021