Phiên họp toàn thể lần thứ 6 Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội