thiếu hướng dẫn thanh toán học nghề cho bộ đội xuất ngũ